İmar Uygulaması Nedir?-Gaziantep Harita | Mühendislik

İMAR UYGULAMASI NEDİR?

Yerleşim alanları içindeki tüm yapılaşma ve arazi kullanımına ait tüm kararların, çevre, sağlık, ekonomi ve planlama kriterleri çerçevesinde düzenlenip uygulama düzeninin yapılması ve yerleşim kararlarının nasıl olacağına karar vermek gerekmektedir. Bu amaç ile belediye ve valilik tarafından uzman kişiler eşliğinde yapılan tüm planlama faaliyeti ve bunun sonuçları imar uygulaması olarak değerlendirilir.

İmar uygulamalarının ilk aşaması imara konu olan alanın ve alanın sınırlarının kesinleştirilmesi ve işaretlenmesi işleridir. Bunları takiben mevcut kararların harita üzerine işlenmesi ve gerekli harita revizyonlarının yapılması ve sonuçta parselasyon haritalarının hazırlanmasıdır sağlanır. Tüm bu çalışmalar, tapu kayıtları temini, ayırma çapı düzenlenmesi, ortaklık paylarının hesaplanması, gibi mevcut belge ve dokümanlar kullanılarak yapılır.

İmar Uygulaması Çeşitleri

  1. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygu­laması,
  2. 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan ıslah imar uygula­maları,
  3. 2981 sayılı Yasaya 3290 sayılı Yasa ile getirilen ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine eklenen Ek Madde 1 uygulaması ve
  4. 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi uygulamasıdır.

İmar uygulaması aşamaları

İmar uygulamalarının başlıca aşamaları alanın belirlenmesi, sınırların geçirilmesi, harita revizyonu, tapu kayıtları temini, ayırma çapı düzenlenmesi, ortaklık paylarının hesaplanması, özet cetvellerinin ve parselasyon haritalarının hazırlanmasıdır.

İmar uygulaması ipotek

İmar uygulamaları kapsamında, uygulama yapılacak alanda idare ya da mülk sahibi lehine ipotek konulabilir. İpoteğe dayalı olarak yapılan imar uygulamalarında, ipoteğin kaldırılabilmesi ilgili idarenin resmi yazısı ile mümkündür.

İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddelerine göre ayırma ve birleştirmenin koşulları nelerdir?

İmar planı bulunan alanlarda, ayırma (ifraz) ve birleştirme (tevhit) işlemleri, parselasyon planı yapılmış alanlarda yapılabilir. Öte yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen genel (merkezi) yönetim kapsamındaki kamu yönetim birimlerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında ya da kamu mülkiyetindeki alanlarda, parselasyon planının uygulanmasının olanaklı olmadığı yerleşik alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir bölümü uygulama imar planına uygun biçimde oluşan imar adalarının geri kalan bölümlerindeki ayırma ve birleştirme işlemleri için parselasyon planının yapılmış olması koşulu aranmaz.

İmar parselasyon planı yapılmış olan yerlerde yapılacak ayırma ve birleştirmelerin imar planlarına ve imarla ilgili hukuksal düzenlemelere uygun olması zorunludur.

İmar planlarında parsel cepheleri belirlenmeyen yerlerde yapılacak ayırmalar ile ilgili en az cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen ilkelere göre saptanır.

İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddelerinin uygulanma alanları nerelerdir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri kapsamında yapılacak ayırma ve birleştirme uygulamaları, 18. madde kapsamında yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin yerine geçecek uygulamalar olmayıp, 18. madde uygulamasıyla imar parseli oluşturulmuş alanlarda gündeme gelecek uygulamalardır.

Diğer makalelere göz atmak için tıklayın

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp
Merhaba; İkap Harita ve Mühendislik olarak sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button